Osoite muuttuu

Järvenranta ja luonnonrauha vetävät ihmistä puoleensa ja siksi myös toiminimi muuttaa 15 km etelään ’Mökille’ Akaan Viialaan.

Käytännössä muutos vaikuttaa 10 minuuttia matka-aikoihin Tampereen suuntaan vastaavasti vähentää etelän suuntaan.

 

Hinnasto 2023 (1.3.2023 alkaen)

HINNASTO 2023 (1.3.2023 alkaen)

Edelliseen hinnastoon 2020 nähden tuntiveloitusta nostetaan yleisen kustannusnousun takia noin 6%. Tämä tarkoittaa sitä, että normaali tuntiveloitus nousee 169 => 179€/h.

 

Akateeminen työ kuihtui ja loppui

2010 vuonna alkanut akateemisen uran ja yliopiston tutkimuspanoksen alasajaminen sai vihdoin päätöksensä kesällä 2022. Korona-ajan etätyöt opettivat pärjäämään omillaan ja akateemisen maailman murros yhdessä keskeisten henkilöiden vaihtumisen kanssa ajoivat siihen, että tästä edes keskityn oman toimiston kautta toimimiseen.

t: Jommi

Hinnasto 2020 (1.3.2020 alkaen)

HINNASTO 2020 (1.3.2020 alkaen)

A) Normaaliveloitus: 169,00 € / h (136,29 €/h + alv 24%)

Laskutettaviin tunteihin sisältyy kaikki toimeksiantoon kuuluva ajankäyttö 15 minuutin tarkkuudella (sisältäen mm lähtöaineistoon tutustumisen, varsinaiset tutkimukset ja katselmukset matka-aikoineen, analyysin ja raportoinnin, sähköpostikirjeenvaihdon, tiedotustilaisuudet ja kokoukset matka-aikoineen sekä puhelinkonsultoinnin).

Auton käytöstä laskutetaan 0,56 € / km (0,45 € / km + alv 24%) ja muut kulut (mm postitus ja kopiokulut) laskutetaan toteutuman mukaisesti.

Tutkimuksen yhteydessä otettavien näytteiden laboratorioanalyysikulut tulevat tutkivan laboratorion omien hinnastojen mukaisesti suoraan tilaajan maksettavaksi. Yleisin tutkimus on rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely jonka hinta esim. Turun yliopiston aerobiologian laboratoriossa on 96 €/näyte (hinnasto 2020, sis. alv).

Tutkimukset pyritään suorittamaan tilausjärjestyksessä. Vuosina 2012-2019 aikana keskimääräinen viive tilauksen ja tutkimuksen aloittamisen välillä on ollut 3-6 viikkoa. Raportointiin varattava aika vaihtelee kulloisestakin työtilanteesta ja tapauksesta riippuen, mutta se on tyypillisesti 2-3 viikkoa tutkimusten tekemisen tai viimeisten näytetulosten valmistumisesta.

B) Kiiretyöveloitus: 253,50 € / h (204,43 €/h + alv 24%)

Joskus tarve saada ongelmaa ratkaisua on niin suuri, että odottaminen aiheuttaa kohtuuttomia ongelmia. Tätä varten apuani on mahdollista tilata myös ylityönä, eli ns. kiire-lisällä. Tällöin tuntiveloitus kaikesta toimeksiantoon liittyvästä työstä on 1,5 -kertainen normaaliin veloitukseen nähden. Laskutusperiaate on sama.

Vuosina 2012-2019 kiiretyötehtävien keskimääräinen aloitusaika on ollut 1 vrk -2 vk. Kiiretyöt ovat myös raportoinnissa ensisijalla.

Otan kiire-toimeksiantoja vain rajatun määrän ja revin tarvittavan ajan vähistä vapaa-ajoistani, jolloin se ei liiaksi hidasta normaalisti jonottavia tapauksia.

C) Alennettu veloitus (tapauskohtaisesti sovittava asia)

Erityisissä tapauksissa yksityishenkilöiden ongelmien selvityksessä voidaan erikseen ja etukäteen sovittuna käyttää tapauskohtaisesti alennettua tuntiveloitusta.

Alennetun veloituksen perustelu voi olla esim elämäntilanteesta johtuva tulojen vähäisyys tai muu erityinen sosiaalinen peruste. Riitatapauksiin ei lähtökohtaisesti sovelleta alennettua veloitusta.  Alennetun veloituksen tapaukset jäävät myös ajankäytöllisesti normaalitehtävien jälkeen sekä tutkimusajassa ja raportoinnissa.

D) Laskutus

Jos muuta ei ole sovittu, niin laskutus tehdään toteutuneiden tuntien ja muiden kulujen mukaisesti raportoinnin yhteydessä. Ajallisesti pidemmän toimeksiannon tapauksessa laskutus tehdään 1-2 kk välein tai muulla sovitulla tavalla. Laskutus voidaan jakaa osiin jos tilaajia on kaksi tai useampi.

Laskujen maksuaika on normaali 14 vrk laskun päiväyksestä, mikäli muuta ei sovita.

Tarvittaessa lasku voidaan jakaa 2-3 osaa esim. kuukauden välein. Tällöin laskuihin lisätään 5 % korko 14 vuorokauden ylittävältä osalta sekä 5 euron laskutuslisä/lasku.

GDPR mukainen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2020

REKISTERINPITÄJÄ

Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketo, Ruusutie 5, 37550 Lempäälä, puh. 050 5969837, Y-tunnus 1132519-3

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jommi Suonketo, Ruusutie 5, 37550 Lempäälä, puh. 050 5969837

REKISTERIN NIMI

Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketon asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketon asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja ei käytetä mainontaan eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu kirjanpito rekisteristä, mihin on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja palvelun toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi asiakkaan yhteyshenkilön puhelinnumero ja laskutusta varten tarvittavat tiedot.

2) mahdollisen luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta, palautuksista ja reklamaatioista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen tilatessaan palveluita tai asiakkaan muiden ilmoitusten ja yhteydenottojen kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja vain Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketon omiin yhteydenottotarkoituksiin. Henkilötiedot ovat suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot on tallennettu salasanan taakse yrityksen tietokoneelle tai paperitulosteina yrityksen toimitiloihin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Omia tietojaan voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö toteutetaan, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Kuntotarkastusten sietämätön keveys

Kysymys A: Mikä on yhteistä lähes kaikissa kiinteistöjen oikeustapauksissa?

Vastaus 1: Niissä on lähes aina tehty asuntokaupan kuntotarkastus ennen kauppaa. Tämän uskallan sanoa pitkälti yli 100. oikeudessa olleen riitajutun asiantuntijatehtävien tuomalla kokemuksella.

Vastaus 2: Tehdyssä kuntotarkastuksessa ei ole osattu ennakoida/havaita rakennuksen merkittävimpiä riskejä ja korjaustarpeita ja siten ne ovat tulleet myöhemmin ostajalle yllätyksenä.

Vastaus 3: Vaivaantunut kuntotarkastaja selittelee, miten jälkeenpäin tarkasteltuna ilmiselviä ongelmia ei ole voinut havaita ja korostaa raporttiin kirjattuja vastuustavapautumis-klausuuleja.

Kysymys B: Onko kuntotarkastus siten turhaa rahankäyttöä?

Vastaus 1: Huono kuntotarkastus on turhaa ja jopa haitallista rahankäyttöä

Vastaus 2: Hyvin tehty kuntotarkastus tuo kiinteistön ostajalle erittäin tarpeellista tietoa kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista sekä yleensäkin ohjeita järkevän ja rakennuksen ehdoilla tapahtuvan asumisen pohjaksi.

Vastaus 3: Hyvin tehty kuntotarkastus parantaa myyjän oikeusturvaa ja vähentää riskiä kiinteistökaupan riitautumisesta. Suomen lainsäädäntö on kuitenkin kirjoitettu lähinnä ostajan oikeusturvan kannalta.

Kysymys C: Voiko hyvästäkin kuntotarkastuksesta olla haittaa?

Vastaus 1: Tarkastuksessa esiin tulleet ongelmat voivat kaataa jo sovitun kaupan, eli lyhyellä aikavälillä tarkastelleen siitä voi olla haittaa.

Vastaus 2: Kokemusteni mukaan kaikki oikeuteen joutuneet myyjät ovat jälkeenpäin toivoneet, että ongelmat olisivat tulleet esille jo kuntotarkastuksessa, jolloin niiden vaikutus kiinteistön arvoon olisi ollut murto-osa riitatilanteen jälkiseuraamuksista.

Kysymys D: Mistä löydän hyvän kuntotarkastajan?

Vastaus 1: Valitettavasti isonkaan yrityksen nimi tai tarkastajan AKK titteli eivät pysty takaamaan tarkastuksen laatua. Ainoa todellinen mittari on tarkastuksen tekijän osaaminen ja oikea asenne tehtävään.

Vastaus 2: Puskaradio ja muiden suosituksen tekijän ammattitaidosta painavat enemmän kuin yrityksen ympäripyöreät mainokset.

Vastaus 3: (…Tämä on se kohta jossa kissa nostaa omaa häntäänsä) Yli 20 vuoden kokemuksella asuntokauppojen kuntotarkastuksista voi ylpeydellä todeta, että en ole kertaakaan joutunut oikeudessa selittelemään epäonnistunutta tarkastustani….

…. Kukin tekee itsenäisesti ovat johtöpäätöksensä ja valintansa.

t: Jommi

 

 

20 vuotta ja mainosbudjetti yhä 0 €

Kesällä 2017 tuli Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonketon taipaleessa 20 vuotta täyteen.

Alussa Akateemisen toimen sivutyöstä on vuosien saatossa tullut päätoimi ja TTY:n työpanos on tippunut jatkuvasti alaspäin.

Uudet asiakkaat kääntyvät puoleeni yhä jotain kautta tulleen suosituksen pohjalta, koska edelleenkin mainosbudjetti on pyöreät 0%. Asiantunteva ja hyvä työ yhdistettynä puskaradioon on edelleen toimiva yhdistelmä.

t: Jommi

Jommin kuva

Tunnistamista varten lisätään pärstäkuva sivustolle.

Pärstäkuva 2015

t: Jommi

Homekoira – pelastus vai kirous?

Koirien hajuaistia käytetään hyväksi monilla elämän alueilla. Koulutetut erikoiskoirat ovat olleet jo pitkään käytössä viranomaisten toiminnassa. Koirien avulla etsitään mm huumeita, räjähteitä ja uusimpana muotona jopa setelirahaa. Pelastustehtävissä koiria käytetään elävien ja kuolleiden ihmisten etsimiseen jopa veden alta.  Koirien avulla etsitään esimerkiksi harvinaisia tryffelisieniä ja siksi onkin luonnollista että koiraa käytetään myös homesienien ja muiden mikrobien paikallistamiseen.

Kukaan ei varmasti epäile koulutetun koiran hajuaistin ylivertaisuutta ihmisen aisteihin nähden. Homekoira on kuitenkin säilynyt hyvin kiistanalaisena asiana sisäilmaongelmien tutkijoiden piirissä. Suurimmat ongelmat liittyvät seuraaviin asioihin:

– Koira ilmaisee ne kohdat, joista se havaitsee opetettua hajua. Hajun aistimiskohta ei välttämättä ole sama kuin varsinaisen vaurion sijaintikohta. Rakenteiden läpi tapahtuvien ilmavuotojen mukana sisäpintaan voi kulkeutua hajua rakenteiden ulkopinnoilta tai esim. maaperästä.

– Joissain melko harvinaisissa tapauksissa kosteusvauriokohdassa kasvavat homeet eivät kuitenkaan hajultaan vastaa opetettua, eli koira voi jättää jonkin vaurion merkitsemättä.

– Koiran mielestä heikko haju on samanarvoinen kuin voimakashaju, eli merkintä on perusluonteeltaan ON/OFF -tyyppinen. Useassa tapauksessa on ollut selvästi nähtävissä, miten koira selvän vauriohajun puuttuessa ikäänkuin vaihtaa herkemmälle skaalalle ja saattaa merkitä hyvinkin laajoilta alueilta vähäisiä hajuja.

Kaikkine puutteineen homekoira on kuitenkin oikein hyvä ’työkalu’ oikein käytettynä. Koiran käyttäminen on usein helppo ja kustannustehokas tapa päästä selvitystyössä liikkeelle jos on olemassa perusteltu epäily sisäilmaongelmasta, mutta jota ei kuitenkaan pystytä kohdentamaan mihinkään tiettyyn tilaan. Usein ongelmat ovat siten piilossa, että  aistivaraisella tarkastelulla ei ole havaittavissa mitään erityisiä riskikohtia tai vaurioitumiseen viittaavia jälkiä. Tällöin koiran havaintoja voidaan käyttää apuna selvityskohtien sijoittamisessa ja siten satunnaisiin tutkimiskohtiin saadaan lisää luotettavuutta.

Homekoiraa ei mielestäni kuitenkaan tulisi käyttää, kuin erityisissä tapauksissa, ilman perusteltua syytä tai epäilyä. Vähänkään vanhemman rakennuksen kohdalla homekoira kokemukseni mukaan lähes aina merkitsee jotain, vaikka rakennuksessa ei olisi mitään nykytietämyksen mukaan realistista sisäilmahaittaa ja korjaustarvetta osoittavaa vikaa. Tällaiset ’väärät hälytykset’ esimerkiksi kiinteistön kauppatilanteessa aiheuttavat usein suuria hankaluuksia sekä ostajalle ja myyjälle.

t: Jommi

 

Liimattujen muovipäällysteiden aiheuttamat sisäilmahaitat

2-etyyliheksanoli on ollut runsaasti esillä mediassa viime aikoina. Alkaalisen kosteuden vaikutuksesta tapahtuva liimattujen lattiapäällysteiden aiheuttama haitta ja yhteys huonoksi koettuun sisäilmaan on ollut asiantuntijoiden tiedossa jo pitkään. Viime vuosina kehittyneet analyysitekniikat sekä uudet tutkimustulokset ovat tuoneet asian uudestaan tapetille. Ongelmat syiden ja korjaustoimien määrittäminen on usein erityistä asiantuntemusta vaativa tehtävä.